Domestica


Zkoušky z profesní kvalifikace


Kvalifikační a hodnotící standard NSK Chůva

Kód: 69-017-M

Kritéria a způsoby ověření

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Uvést zásady bezpečnosti a prevence úrazů Ústní ověření
b) Rozdělit zásady prevence do dvou hlavních skupin, charakterizovat je a uvést příklady Ústní ověření
c) Popsat způsoby zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v zařízení či domácnosti dítěte s ohledem
na specifika různých vnějších i vnitřních prostředí
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria. 
Poskytování první pomoci dítěti/dětem
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyhodnotit rychle nenadálou situaci (např. bezvědomí, epileptický záchvat), určit druh, rozsah poranění či poškození a způsoby řešení Ústní ověření
b) Předvést rozhovor při volání na záchranný systém Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c) Vysvětlit a předvést správný postup při neodkladné resuscitaci dítěte v dané věkové kategorii Praktické předvedení se slovním vysvětlením
d) Vysvětlit a předvést správný postup poskytnutí první pomoci při nejčastějších úrazech dítěte v dané věkové kategorii, tj. např. úrazy hlavy, popálení, opaření, tonutí, pády, zasažení elektrickým proudem, dušení Praktické předvedení se slovním vysvětlením
e) Vysvětlit a předvést správný postup při dalších obvyklých úrazech a nehodách dítěte v dané věkové kategorii, tj. např. otravy, požití drobných předmětů, poleptání, bodnutí hmyzem, poranění domácím zvířetem, napadení parazity, úpal, úžeh, ošetření krvácení, zlomenin Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria. 
Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Rozpoznat a vyhodnotit závažnost zdravotního stavu dítěte při začínající nemoci, vysvětlit na konkrétních příkladech Ústní ověření
b) Zvolit a vysvětlit správné postupy při začínajícím i probíhajícím běžném onemocnění dítěte, vysvětlit na konkrétních příkladech Ústní ověření
c) Popsat způsoby řešení situace výskytu infekčního onemocnění u dítěte/dětí v zařízení či domácnosti dítěte Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria. 
Vedení dítěte k hygienickým návykům
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Prokázat znalost základních hygienických návyků vzhledem k věku dítěte, zvolit vhodnou motivaci k jejich nácviku Ústní ověření
b) Popsat způsoby vedení dítěte/dětí k hygienickým návykům v zařízení či domácnosti dítěte, vysvětlit na příkladech Ústní ověření
c) Popsat náplň denního režimu dítěte/dětí v souvislosti s dodržováním denní hygieny v zařízení nebo v domácnosti dítěte
s ohledem na věk, vysvětlit na příkladech
Ústní ověření
>Je třeba splnit všechna kritéria. 
Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést a zdůvodnit zásady správného životního stylu dítěte dané věkové kategorie i s příklady z oblasti výživy,
pohybových aktivit, duševního zdraví a odpočinku
Písemné ověření
b) Sestavit jídelníček pro dítě dané věkové kategorie na tři dny Písemné ověření
c) Uvést a charakterizovat organizační způsoby zajištění stravování dětí v zařízení či domácnosti dítěte, včetně dodržování
pitného režimu
Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria. 
Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Připravit ukázku hry tvořivé nebo pohybové nebo didaktické, vysvětlit její principy a cíle Praktické předvedení se slovním vysvětlením
b) Vysvětlit cíle rozumové, tělesné, ekologické a estetické výchovy a uvést příklady s ohledem na věk dítěte Písemné ověření
c) Vysvětlit principy výběru vhodné hračky podle věku dítěte, uvést příklady (např. estetičnost, hygieničnost, aktivní manipulace, prostor pro tvořivost, hračka, která s dítětem roste) Ústní ověření
d) Předvést aktivitu výchovně-vzdělávací práce s ohledem na věk dítěte (např. vyprávět úryvek pohádky, přednes říkanky s pohybem, pohybová aktivita, výtvarná, hudební aktivita) Praktické předvedení
e) Vysvětlit stanovování výchovných hranic dítěte a principy využití motivace Písemné ověření
f) Charakterizovat výchovné a vzdělávací metody při práci s dítětem (komunikace, sebeobsluha, tělesný rozvoj, rozumové schopnosti, socializace) Ústní ověření
g) Uvést 5 příkladů tvořivých nebo pohybových nebo didaktických her pro děti v interiéru a 5 příkladů v exteriéru, vysvětlit jejich principy a cíle Ústní ověření
h) Uvést specifika výchovy v dětském kolektivu v zařízení či domácnosti dítěte včetně příkladu společné aktivity dětí, uvést praktické příklady a uvést specifika věkově heterogenní a homogenní skupiny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria. 
Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat odchylky v chování dítěte, znát způsoby zvládnutí agresivity dítěte, popsat základní přístupy při práci s hyperaktivním dítětem Ústní ověření
b) Zvolit správný výchovný prostředek v nepříznivých výchovných situacích (např. princip práce se vzdorovitým, hyperaktivním,
agresivním, neposlušným dítětem)
Ústní ověření
c) Popsat asertivní postupy při předcházení a eliminování nestandardních reakcí dítěte (např. záporné emoce – negace, vztek,
snaha vyhnout se nepříjemnosti, dětská agresivita)
Ústní ověření
d) Popsat strategii vytváření příznivých podmínek a působení na skupinu dětí v domácnosti nebo v dětském zařízení (specifika
homogenní nebo heterogenní skupiny, sourozenecké vztahy, vzájemné interakce dětí mezi sebou, odloučení dítěte od matky
a vhodná adaptace atd.)
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria. 
Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat jednotlivá stadia dětského vývoje v souvislosti s výkonem práce chůvy Písemné ověření
b) Popsat vliv chůvy v jednotlivých věkových etapách dítěte na jeho socializaci Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria. 
Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit zásady správného chování chůvy při výkonu její práce Ústní ověření
b) Charakterizovat základní principy hygieny a osobního vystupování se zaměřením na diskrétnost a loajalitu při práci chůvy Ústní ověření
c) Charakterizovat základní etické principy práce chůvy při dlouhodobé péči o svěřené děti po dobu nepřítomnosti rodičů (dovolená, zdravotní problémy) Ústní ověření
d) Prokázat orientaci v základech etické výchovy   při práci s dítětem nebo  kolektivem dětí v zařízení či domácnosti dítěte Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria. 
Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Prokázat orientaci v občansko-právním vztahu chůva – zaměstnavatel/klient Písemné ověření
b) Prokázat znalost legislativy v oblasti služeb péče o děti a souvisejících předpisů Písemné ověření
c) Prokázat obecnou orientaci v oblasti pracovněprávních vztahů Písemné ověření
d) Prokázat obecnou orientaci v daňové evidenci potřebné k výkonu profese Písemné ověření
e) Prokázat znalost základních pravidel a podmínek při uzavírání písemné smlouvy s rodiči dětí při poskytování péče o dítě v zařízení či domácnosti dítěte Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria. 
Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat organizační zásady při vedení dětského kolektivu v zařízení či domácnosti dítěte (např. systém evidence dětí obsahující všechny informace nezbytné k zajištění péče o děti, administrativa, archivace dokladů o hlídaných dětech) Písemné ověření
b) Prokázat znalost požadavků na prostory při péči o děti, znalost základních hygienických pravidel, základní povědomí o podmínkách v oblasti stavební a požární a uvést základní subjekty, které řeší tuto problematiku Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria. 

Informace o hodnotícím standardu, kvalifikačním standardu a další informace se dozvíte zde: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Placeholder image